کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Prisms

This animation demonstrates several types of prisms, from general to regular.

رياضى

کلیدواژه‌ها

prism, oblique rectangular prism, right polygonal prism, oblique polygonal prism, oblique triangular prism, right prism, rectangular, triangular, mathematics

موارد مربوط

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Sphere

A sphere is the set of points which are all within the same distance from a given point in space.

وجه

شکل های گونانی که در پایین نمایش داده شده است را انتخاب کنید.

Added to your cart.