کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Photosynthesis

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

photosynthesis, light phase, dark phase, chloroplast, catabolic process, autotróf, leaf, light, sunlight, oxygen, organic material, carbon dioxide, glucose, solar energy, water, dextrose, oxygen-production, carbon fixation, inner membrane, granum, thylakoid, matrix, Photosystem II, Photosystem I, photosynthetic pigments, ATP, ATPase, electron transport chain, glyceric acid-3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, pentose biphosphate, energy transformation, cycle, photon, atmospheric gases, carbohydrate, Sun, metabolism, plant, biochemistry, biology, _javasolt

موارد مربوط

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

Animal and plant cells, cellular organelles

Eukaryotic cells contain a number of organelles.

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy, thus plays a vital role in photosynthesis.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

فرایندهای انتقال

این انیمیشن فرآیندهای انتقال فعال و غیرفعال از طریق غشای سلولی را توضیح می دهد

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

آناتومی برگ ها

این انیمیشن انواع اصلی برگ ها و تفاوت های بین برگ های تک لپه ای ها و دو لپه ای ها را نشان می دهد۔

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

گل

این انیمیشن ساختار یک گل معمولی را نشان می دهند۔

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

ADP ، ATP

ATP منبع اصلی انرژی سلول ها است۔

Amoeba proteus

Widespread heterotrophic unicellular organisms with constantly changing shapes

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Seeds and germination

Dicotyledons have two embryonic leaves (cotyledons), while monototyledons have only one.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Vegetative plant organs

These organs are vital for the survival and development of plants.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Euglena viridis

یوکاریوت های تک سلولی که در آب های تازه زندگی می کنند، قادر به تغذیه اتوتروفی و هتروتروفی هستند۔

Added to your cart.