کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Permian flora and fauna

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

history of the Earth, geologic epoch, Permian period, fossil, living fossil, extinct, prehistoric creature, Gorgonopsia, Dicynodontia, Diplocaulus, Dimetrodon, Bjuvia, Ginkgo biloba, sigillaria, Walchia, Glossopteris, gingko, pteridosperm, Palaeozoic Era, Orthacanthus, reptile, prehistoric reptile, tusk, prey, gymnosperms, biology, vertebrate, plant, flora and fauna, fauna, flora, synapsids, Araucaria

موارد مربوط

گیاهان و جانوران کربنیفر

این انیمیشن برخی حیوانات و گیاهان را نشان می دهد که بین دوره های دوونین و پرمین ( ۲۹۹–۳۵۸ میلیون سال پیش ) زندگی می کردند۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Ammonites

An extinct group of Cephalopoda, with solid external skeletons. They are excellent index fossils.

Life cycle of mosses and ferns

This animation compares the life cycles of mosses and ferns, helping to understand the general life cycle of plants.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Scots pine

One of the most common tree of the pine family, native to Eurasia.

تریلوبیت ها

اجداد عنکبوتیان و سخت پوستان متعلق به کلاس تریلوبیت۔

ایکتیوستگا

یک دوزیست ماقبل تاریخ و نماینده اولیه چهاراندامان، که ۳۶۰ میلیون سال پیش منقرض شد۔

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

آپاتوسور

دایناسور گیاهخوار با گردن بلند و دارای بدن قوی۔

Added to your cart.