کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Oxygen cycle

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

oxygen, cycle, volcanic activity, respiration, combustion, energy production, burning, photosynthesis, carbon dioxide, ozone, chemically bound oxygen, atmosphere, UV, decomposer, plant, animal, biology, geography

موارد مربوط

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

ازون ( O₃ )

آلوتروپ اکسیژن، متشکل از سه اتم اکسیژن۔

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Added to your cart.