کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Organisation of genetic material

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

genetic material, DNA, deoxyribonucleic acid, double helix, chromosome, adenine, thymine, cytosine, guanine, reproduction, purine, pyrimidine, hydrogen bond, histone protein, nucleosome, human, biochemistry, biology

موارد مربوط

میتوز

میتوز فرآیندی است که یک سلول یوکاریوتی به دو سلول تقسیم می شود و تعداد کروموزوم ها بدون تغییر باقی می ماند.

میوز

گامت های ما سلول های هاپلوئیدی هستند که توسط میوز، نوع خاصی از تقسیم سلولی، از سلول های دیپلوئیدی تولید می شوند.

پورین ( C₅H₄N₄ )

ترکیب شیمیایی آروماتیک هتروسیکلیک، مشتقات آن شامل گوانین و آدنین است.

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد.

Added to your cart.