کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Oil refinery

Oil refinery

The products of oil refining include diesel oil, petrol and lubricants.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

oil refinery, hydrocarbon, carbon compounds, petroleum, oil deposit, crude oil formation, distillation, energy source, fuel, lubricating oil, heating oil, petrol, paraffin, diesel oil, asphalt, distillation tower, pipeline, fraction, distillate, refinery, energy, oil, raw material, fossil, mineral resource, mineral, oil rig, offshore platform, oil field, Tanker, industry, geography, technology

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

موتور چهار زمانه اتو

این انیمیشن نوع موتوری را نشان می دهد که اغلب در اتومبیل ها استفاده می شود۔

استخراج گاز طبیعی دریایی ، نروژ

ترول A یک سکوی گاز طبیعی دریایی است ، بزرگترین سکو دریایی که تاکنون ساخته شده است: حدود۱۷۰ متر از سطح آب بالا آمده ، ۶۵۶۰۰۰ تن وزن دارد و ارتفاع کلی آن ۴۷۲...

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند۔

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

گیاهان و جانوران کربنیفر

این انیمیشن برخی حیوانات و گیاهان را نشان می دهد که بین دوره های دوونین و پرمین ( ۲۹۹–۳۵۸ میلیون سال پیش ) زندگی می کردند۔

Ferrous metallurgy (basic)

Raw iron is produced from iron ore in iron smelters.

Ferrous metallurgy (intermediate)

Raw iron is produced from iron ore in iron smelters.

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم فرآیندی است که در آن آلومینیوم از آلومینای از طریق الکترولیز استخراج می گردد۔

Added to your cart.