کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Non-orientable surfaces

Non-orientable surfaces

The Möbius strip and the Klein bottle are special two-dimensional surfaces with only one side.

رياضى

کلیدواژه‌ها

Möbius strip, Klein bottle, infinite surface area, geometry, solid geometry, mathematics

موارد مربوط

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود.

کنیسه نوتردام دو هاوت ۱۹۵۰ رونشامپ فرانسه

یک نمازخانه زیارتی که توسط معمار فرانسوی لو كوربوزييه، یکی از بزرگترین معماران قرن بیستم طراحی شده است.

کارگاه لئوناردو داوینچی - فلورانس، قرن ۱۶

ازکارگاه همه چیزدان رنسانسی و تاثیرگذارترین اختراعات و آثار هنری اش دیدن فرمایید.

Four colour theorem

Colour a map with the fewest number of colours possible, so that no two adjacent regions have the same colour.

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 3

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Grouping of solids 4

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Prisms

This animation demonstrates several types of prisms, from general to regular.

Solids of revolution

Rotating a geometric shape around a line within its geometric plane as an axis results in a solid of revolution.

Sphere

A sphere is the set of points which are all within the same distance from a given point in space.

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

مثلث چندوجهی Császár

چند وجهی Császár یک چند وجهی غیر محدب با 14 صورت مثلثی است.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Added to your cart.