کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Nitrogen cycle

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

nitrogen, cycle, nitrogen molecule, nitrification, denitrification, nitrifying bacterium, nitrogen-fixing bacterium, root nodule, legume, ammonia, organic material, nitrite, nitrate, soil, atmosphere, covalent bond, physical geography, biology, geography

موارد مربوط

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

یون نیترات ( NO₃⁻ )

یون مرکب، منبع اصلی نیتروژن برای گیاهان است۔

نیتروژن ( N₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ، بی بو، غیر واکنشی، ۷۸/۱ درصد از اتمسفر زمین را تشکیل می دهد۔

آمونیاک ( NH₃ )

آمونیاک یک گاز بی رنگ با بوی تند و مشخص است۔ محلول آن در آب را هیدروکسید آمونیوم یا آمونیاک خانگی می نامند۔

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند۔

باکتری (پیشرفته)

باکتریها موجودات تک سلولی هستند که دارای هسته نیستند و چند میکرومتر طول دارند

مونوکسید نیتروژن (اکسید نیتریک) ( NO )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا، واسطه ای در تولید اسید نیتریک است۔

دی اکسید نیتروژن ( NO₂ )

یک گاز سمی قهوه ای مایل به قرمز، به دلیل داشتن الکترون جفت نشده بسیار واکنش پذیر است۔

یون آمونیوم ( NH₄⁺ )

یون ترکیبی که با اضافه شدن پروتون به یک مولکول آمونیاک تولید می شود۔

نیتروژن ( N₂ ) (ابتدایی)

گاز بی رنگ، بی بو، غیر واکنشی، ۷۸/۱ درصد از اتمسفر زمین را تشکیل می دهد۔

Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria occur in a wide range of shapes, including spheres, rods and spirals.

Types of soil (soil profiles)

This animation demonstrates different types of soil.

تولید آمونیاک از گاز نیتروژن و گاز هیدروژن

تولید آمونیاک در مقیاس بزرگ نیازمند دما و فشار بالا و حضور آهن به عنوان کاتالیزور است۔

انواع خاک – مجارستان (نقشه)

این انیمیشن انواع خاکهای موجود در مجارستان را نشان می دهد۔

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

قلابچه ماهی

این ماهی عجیب و غریب به نظر می رسد از تله زیست تابی خود برای گرفتن طعمه استفاده می کند۔ این انیمیشن نحوه عملکرد آن را توضیح می دهد۔

Added to your cart.