کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

N - متیل استامید ( C₃H₇NO )

N - متیل استامید ( C₃H₇NO )

یک ترکیب جامد و کریستالی.

شيمى

کلیدواژه‌ها

N-methylacetamide, amide, nitrogen-containing organic compound, secondary, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

فرمامید (متانامید) ( HCONH₂ )

مایعی بدون رنگ، کمی چسبناک، هیگروسکوپی که در تولید اسید فرمیک، هیدروژن سیانید و سایر ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربامید (اوره) ₂( NH₂ ) CO

یک ترکیب ارگانیک در ادرار پستانداران است که در تولید کود به عنوان منبع نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد.

آمونیاک ( NH₃ )

آمونیاک یک گاز بی رنگ با بوی تند و مشخص است. محلول آن در آب را هیدروکسید آمونیوم یا آمونیاک خانگی می نامند.

Added to your cart.