کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

muscles of the upper arm, extension, tie, antagonist, arm muscle, biceps, triceps, muscle, bone, humerus, radius, ulna, limb, human, anatomy, biology

موارد مربوط

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Added to your cart.