کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Movements of the head

Movements of the head

This animation demonstrates how muscles and vertebrae move the head.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

head, nodding, sternocleidomastoid muscle, atlas, rotating, skull, spine, muscle, vertebra, moving, human, biology

موارد مربوط

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

انواع مفصل های سینوویال

مفصل های سینوویال را می توان با جهت حرکتی که اجازه می دهند طبقه بندی کرد.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Added to your cart.