کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Monsoon wind system

Monsoon wind system

In summer, monsoon winds bring heavy rainfall from the ocean to the continent.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

monsoon, wind system, winter monsoon, wind, summer monsoon, temperate zone, tropical zone, trade wind, precipitation, warming, cooling down, weather, temperature change, atmosphere, sea, ocean, air pressure, Equator, temperature, rain, drought, nature, Earth, geography

موارد مربوط

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد۔

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد۔

آذرخش

آذرخش ناشی از تخلیه ناگهانی الکترواستاتیک همراه با صدای شناخته شده به عنوان تندر است۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Meteorological instruments (basic)

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Added to your cart.