کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Modern empires

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Inca Empire, Aztec Empire, Spain, Ottoman Empire, Russia, British Empire, Huayna Capac, Cuzco, Tenochtitlan, modern history, empire, Madrid, Constantinople, Saint Petersburg, London, Suleiman I, Nicholas II, Victoria, country, countries, border, history, conquest, colony, colonisation, coloniser, capital city, great power, map, map knowledge, blank map, Earth globe

موارد مربوط

سانتا ماریا (قرن پانزدهم)

كشتي سه دكله كريستف كلمب، سانتا ماريا پرچمدار اولين سفر دريايي معروف بود.

حاکم آزتک ( قرن پانزدهم)

امپراتوری آزتک یک کشور استبدادی، نظامی گرا بود که تحت فرمانروای حاكم قرار داشت.

ساختمان های افسانه ای

گزیده ای از بناهای افسانه ای از تاریخ تمدن.

اسلاوها

اسلاوهای مدرن در ۱۴ کشور اروپایی زندگی می کنند که می توانند در ۳ گروه طبقه بندی شوند.

جنگ های ناپلئونی

ناپلئون اول، کسی که خودش تاج امپراتوری را بر سر گذاشت، یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی تاریخ بود.

کشورهای قاره آمریکا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آمریکایی از طریق تمرین های موجود در این صحنه سه بعدی (در سه سطح دشواری).

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

اشکال زبان های دولتی و رسمی

این انیمیشن اشکال دولت و زبانهای رسمی کشورهای جهان را نشان می دهد.

مناظر دیدنی جهان

بازی در مورد مناظر در سراسر جهان.

کنکیستادور (قرن شانزدهم)

فاتحان اسپانیایی موفقیت خود را مدیون زره و سلاح گرم خود بودند.

استعمار اروپا از قاره آمریکا (تا سال 1763)

چندین کشور اروپایی به فتح جهان جدید پیوستند و آمریکا را به یک قاره رنگارنگ تبدیل کردند.

کاخ الحمرا در قرن شانزدهم - اسپانیا

نام این مجموعه کاخ باشکوه از زبان عربی گرفته شده و به معنای 'قرمز' است.

رزمندگان آزتک - قرن ۱۵

جنگجویان ترسناک و آزتک نتوانستند تسخیر کننده های اسپانیایی را با سلاح های بدوی خود متوقف کنند.

جنگجو اینکا - قرن پانزدهم

سلاحهای احتیاطی اینکا در مبارزه با مخالفان اسپانیایی ناکافی بودند.

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

German soldier (World War I)

German sordiers in the First World War were well trained and used modern weapons.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Russian Tsar Peter I with his wife

Influenced by Western Europe, the Tsar attempted to modernise the Russian Empire.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Teotihuacan (4th century)

Majestic even in its ruins, this city was the largest and most populous settlement in the pre-Columbian Americas.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

The Victorian era

The scene depicts the extremities of the Victorian era, presenting the throne room and a workhouse.

Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

Added to your cart.