کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Milky Way

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Milky Way, spiral galaxy, galaxy, spiral arm, halo, Solar System, Sun, black hole, Orion, light year, star, astronomy, astrophysics, geography, physics

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

تلسکوپ ها

این انیمیشن تلسکوپ های نوری و رادیویی مورد استفاده در مشاهدات نجومی را نشان می دهد۔

رصدخانه

رصدخانه ها اغلب در نقاط مرتفع ساخته می شوند تا اثرات آشفتگی های جوی را به حداقل برسانند۔

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Added to your cart.