کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Meteorological instruments (basic)

Meteorological instruments (basic)

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

meteorology, weather forecast, weather observation, weather station, weather, Global Observing System, satellite, temperature, wind, air pressure, precipitation, evaporation, sunshine duration, geography

موارد مربوط

آسیاب بادی

دستگاه هاي تبدیل انرژی باد به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند۔

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد۔

پنل خورشیدی فتوولتائیک، كلكتور گرمای خورشیدی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد۔

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد۔

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Monsoon wind system

In summer, monsoon winds bring heavy rainfall from the ocean to the continent.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Warm front, cold front

Cold and warm fronts are formed where bodies of cold and warm air meet.

Added to your cart.