کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Megarian banded centipede

This 3D introduces a centipede species widespread in the Mediterranean.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

centipede, segmented body, arthropod, egg, toxic, arthropods, segments, segment, arthropod leg, venom gland, gland, animal, biology, predator

موارد مربوط

عنکبوت باغی اروپایی

این انیمیشن آناتومی عنکبوت ها را به واسطه نمونه یک گونه متعارف اروپایی نشان می دهد.

رتیل زانو قرمز مکزیکی

یکی از شناخته شده ترین گونه عنکبوت ها که اغلب به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود. نیش آن برای انسان کشنده نیست.

گیاهان و جانوران کربنیفر

این انیمیشن برخی حیوانات و گیاهان را نشان می دهد که بین دوره های دوونین و پرمین ( ۲۹۹–۳۵۸ میلیون سال پیش ) زندگی می کردند.

Added to your cart.