کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Medieval knight

Medieval knights were vassals of feudal lords and fought on horseback in battles.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

knight, armoured, tournament, vassal, soldier, Middle Ages, weapon, cavalryman, coat of arms, lifestyle, aristocrat, clothing

موارد مربوط

نبرد وارنا ۱۴۴۴

پادشاه مجارستان ، وادیسلاو اول ، در جنگ از دست رفته ای که علیه عثمانی ها درگرفت ، درگذشت.

Added to your cart.