کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Medical conditions of the spine

Medical conditions of the spine

Scoliosis is a medical condition in which a person's spine has a lateral deviation.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

medical conditions of the spine, scoliosis, posture, spine, roundback, sway back, flat back, Bad posture, orthopaedic, vertebra, back, skeleton, cervical vertebrae, thoracic vertebra, lumbar vertebra, kyphosis, lordosis, physiotherapist, physiotherapy, human, biology

موارد مربوط

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود.

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Flat feet

Flat feet, or fallen arches, may cause a number of health problems.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

انواع مفصل های سینوویال

مفصل های سینوویال را می توان با جهت حرکتی که اجازه می دهند طبقه بندی کرد.

Added to your cart.