کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Male reproductive system

Male reproductive system

The reproductive system consists of organs which work together for the purpose of reproduction.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

reproductive system, reproductive organ, man, reproduction, procreation, genitals, male reproductive organ, testicle, penis, scrotum, seminal vesicle, vas deferens, sperm, sperm cell, fertilisation, epididymis, corpus cavernosum, pubic hair, secondary sex characteristic, ureter, human, anatomy, biology

موارد مربوط

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند.

Female reproductive system (intermediate)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

سیر تکاملی قبل از تولد

این انیمیشن نشان دهنده سیر تکاملی رویان و جنین انسان است.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

Female reproductive system (basic)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

The adrenal glands

The adrenal glands are responsible for maintaining homeostasis and producing a rapid response in stressful situations.

The urinary system

The urinary system serves for the removal of harmful and useless materials from the body.

Thyroid gland

An important endocrine gland producing hormones that affect metabolism and the calcium balance of the body.

Added to your cart.