کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Limbic system

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

limbic system, emotions, instinctive behaviour, behaviour, recollection, memory, short-term memory, long-term memory, adaptation, motivation, sense of joy, aggressiveness, gender identity, fear, rage, olfactory pathway, cingulate gyrus, amygdala, hippocampus, fornix, hypothalamus, brain, spinal cord, reward, cerebral cortex, human, biology

موارد مربوط

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است۔

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ۔

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند۔

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

The adrenal glands

The adrenal glands are responsible for maintaining homeostasis and producing a rapid response in stressful situations.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Added to your cart.