کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

رياضى

کلیدواژه‌ها

shadow, light, shielding, coordinate quadrant, coordinate grid, origo, 3D, coordinate system, plane, space, 3D view, solids, cube, cuboid, prism, cylinder, cone, sphere, pyramid, geometry, coordinate geometry, solid geometry, light source, bioluminescence, mathematics

موارد مربوط

سایه‌ها

تغییر وضعیت نور در فصل‌های مختلف. اندازه‌گیری ارتفاع با استفاده از سایه‌ها.

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند.

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود.

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Added to your cart.