کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Light and shadow

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

رياضى

کلیدواژه‌ها

shadow, light, shielding, coordinate quadrant, coordinate grid, origo, 3D, coordinate system, plane, space, 3D view, solids, cube, cuboid, prism, cylinder, cone, sphere, pyramid, geometry, coordinate geometry, solid geometry, light source, bioluminescence, mathematics

موارد مربوط

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

سایه‌ها

تغییر وضعیت نور در فصل‌های مختلف۔ اندازه‌گیری ارتفاع با استفاده از سایه‌ها۔

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند۔

طراحی مبلمان آشپزخانه - سیستم مختصات مکانی

تمرین استفاده از سیستم مختصات مکانی با کمک مدل آشپزخانه طراحی شده توسط رایانه۔

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Division of space by three intersecting planes in several different arrangements.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

توهم نوری

اطلاعات جمع آوری شده توسط چشم، توسط مغز اشتباه تفسیر می شود۔

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود۔

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Added to your cart.