کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Life cycle of mosses and ferns

Life cycle of mosses and ferns

This animation compares the life cycles of mosses and ferns, helping to understand the general life cycle of plants.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

moss, fern, life cycle, male fern, root-like structure, stem-like structure, leaf-like structure, spore, sporangium, seta, mature moss plant, rhizome, leaf, moss cushion, haploid, gametophyte generation, gamete, fertilisation, meiosis, heart-shaped prothallium, male reproductive organ, female reproductive organ, diploid, thalloid plants, zygote, plant tissues, chemotaxis, plant, biology

موارد مربوط

میوز

گامت های ما سلول های هاپلوئیدی هستند که توسط میوز، نوع خاصی از تقسیم سلولی، از سلول های دیپلوئیدی تولید می شوند.

میتوز

میتوز فرآیندی است که یک سلول یوکاریوتی به دو سلول تقسیم می شود و تعداد کروموزوم ها بدون تغییر باقی می ماند.

مقایسه میوه های حقیقی و میوه های کاذب

فرابر ميوه های واقعی از مادگی توسعه مي يابد، در حالی كه فرابر میوه های کاذب از ساير قسمت های گل منشا می گیرد.

مقایسه قارچ های خوراکی و سمی

برخی قارچ ها سمی هستند و در هنگام مصرف می توانند برای انسان کشنده باشند، در حالی که برخی دیگر خوراکی هستند و به طور گسترده در آشپزی استفاده می شوند.

قارچ ها

قارچ عضو قارچ های حاصلخیز گوشتی است که از ریسه ها تشکیل شده است.

درخت غول

درخت های غول بزرگترین ارگانیسم های زنده جهان به صورت انبوه هستند.

بلوط قرمز اروپایی

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه درختان در طول فصول تغییر می کنند، که نمونه آن از بلوط های اروپایی است.

Added to your cart.