کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Legendary ancient empires

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Mesopotamia, Egypt, Persia, Babylon, Rome, Babylonian Empire, New Kingdom of Egypt, Neo-Assyrian Empire, Achaemenid Empire, Macedonian Empire, Maurya Empire, Római Birodalom, Ancient Rome, India, antiquity, empire, conquest, country, countries, rulers, continents, history, capital city, map, border, map knowledge, blank map

موارد مربوط

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد۔

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

ساختمان های افسانه ای

گزیده ای از بناهای افسانه ای از تاریخ تمدن۔

Egyptian Pyramids (Giza, 26th century BC)

The Giza Necropolis is the only one of the Ancient wonders still intact.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

خدایان مصر باستان

مصریان باستان خدایان و ایزدبانوهای زیادی را می پرستیدند۔

فرعون مصر و همسرش - هزاره دوم قبل از میلاد

فرعونیان مصری به عنوان خدایان مورد احترام بودند، آنها پروردگار زندگی و مرگ بودند۔

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

مزدوران ارتش روم باستان به خوبی آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سلاح ها بودند۔

Ancient Roman infantry tactics

Members of the ancient Roman Legions were the masters of military tactics.

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

Archimedes’s military inventions (3rd century BC)

Archimedes was one of the most brilliant Greek scholars of ancient times, who made his mark with military inventions as well.

Code of Hammurabi

The Code of Hammurabi is the emblem of the Mesopotamian civilisation; it contains 282 laws carved into a basalt stele.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Macedonian phalangite (4th century BC)

Soldiers of the ancient Macedonian Kingdom were dreaded warriors.

The city of Babylon (6th century BC)

The ancient city of Babylon was built on the banks of the Euphrates River in Mesopotamia.

Ziggurat (Ur, 3rd millennium BC)

Ziggurats were typical terraced step pyramids used as temples in ancient Mesopotamia.

Ancient agriculture in the Nile Valley

Ancient Egypt was called the ‘gift of the Nile’, since the river played an important role in the rise of Egyptian civilisation.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Battle of Issus (333 BC)

The battle ended with the overwhelming victory of the Macedonian army over the Persian army led by Darius III.

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Battle of Thermopylae (480 BC)

The battle of the Greek-Persian War became famous for the heroic sacrifice of the Spartan soldiers.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Macedonian siege tower (4th century BC)

The army of Alexander the Great successfully deployed siege towers in its attacks against fortifications.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Persian pontoon bridge (5th century BC)

King Darius as well as Xerxes built pontoon bridges across the Bosphorus for the Persian army.

Persian warrior (5th century BC)

The excellent archers were feared members of the Persian army

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

The battle of Actium (31 BC)

In the battle fought at the shores of Hellas, Octavian won a decisive victory over Marcus Antonius.

The Battle of Gaugamela (331 BC)

The battle, that is considered to be a tactical masterpiece, meant a decisive victory for Alexander the Great against Persia.

The battle of Megiddo

Pharaoh Thutmose III defeated the rebellious coalition of Canaanite vassal states led by the king of Kadesh.

The Battle of the Catalaunian Plains (451)

The Roman army, led by Flavius Aetius, stopped the Hun invasion led by king Attila

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

فیل جنگی هند باستان

فیل های جنگ هند باستان به عنوان "تانک" در نبردها مورد استفاده قرار می گرفتند۔

سلطنت پارسی (قرن ۵ قبل از میلاد)

پادشاهان باستان پارس به اندازه امپراتوری و ثروت خود مشهور بودند۔

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

طاق تیتوس - روم، قرن اول

طاق پیروزی برای بزرگداشت پیروزی امپراتور تیتوس در محاصره اورشلیم در ورودی فروم رم ساخته شده است۔

Alesia (France, 1st century BC)

The Gaul city Alesia, defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

The fortress-like palace was built by Roman Emperor Diocletian on the coast near his home town.

Late Roman soldier (4th century)

The prosperity of the eastern part of the Roman Empire started in the early 4th century, during the reign of Emperor Constantine.

Mesopotamian inventions (3rd millennium BC)

These tools, revolutionary even in their simplicity, are still in use today.

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

Added to your cart.