کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Karst region (basic)

Karst region (basic)

Karst formations include dolines and dripstones.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

karst area, karst, karst formations, karstification, limestone mountain, limestone cave, cave, karst spring, dripstone, doline, karrenfeld, sinkhole, rock, precipitation, terrain shaping, nature, geography

موارد مربوط

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

پارک های ملی مجارستان

ده پارک ملی در مجارستان وجود دارد۔

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

Chichen Itza (12th century)

The legendary city of the Mayan-Toltec Empire was located on the territory of present-day Mexico.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Added to your cart.