کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Jellyfish

Jellyfish are free-swimming marine animals, a species of Cnidaria, the most ancient group of Eumetazoans.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

jellyfish, Cnidaria, Cnidocyte, rocket principle, gastric cavity, tentacles, epitheliomuscular cell, marine, predator, floating lifestyle, alternation of generations, animal, living organism, biology

موارد مربوط

قلابچه ماهی

این ماهی عجیب و غریب به نظر می رسد از تله زیست تابی خود برای گرفتن طعمه استفاده می کند. این انیمیشن نحوه عملکرد آن را توضیح می دهد.

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند.

عنکبوت باغی اروپایی

این انیمیشن آناتومی عنکبوت ها را به واسطه نمونه یک گونه متعارف اروپایی نشان می دهد.

Euglena viridis

یوکاریوت های تک سلولی که در آب های تازه زندگی می کنند، قادر به تغذیه اتوتروفی و هتروتروفی هستند.

Large white butterfly

The large white butterfly is a common species of butterflies, through which we demonstrate the anatomy of butterflies.

Long-tailed mayfly

Larvae of this type of mayflies spend the first three years of their lives in water, their adult lives last for only one day which they use for mating.

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

Added to your cart.