کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Hypothalamic-pituitary axis

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

hypothalamus, pituitary gland, hypothalamo-hypophyseal portal system, feedback, regulation, endocrine system, hormone, inhibiting hormones, stimulating hormones, front lobe, posterior lobe, neurosecretion, adenohypophysis, oxytocin, vasopressin, ADH, endocrine, growth hormone, ACTH, prolactin, TSH, FSH, LH, acromegaly, gigantism, dwarfism, human, biology

موارد مربوط

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

Female reproductive system (basic)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Female reproductive system (intermediate)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Male reproductive system

The reproductive system consists of organs which work together for the purpose of reproduction.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ.

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند.

The adrenal glands

The adrenal glands are responsible for maintaining homeostasis and producing a rapid response in stressful situations.

Thyroid gland

An important endocrine gland producing hormones that affect metabolism and the calcium balance of the body.

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند.

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است.

سیستم بطنی و مناطق اصلی مغز

این انیمیشن ساختار داخلی مغز را نشان می دهد.

Added to your cart.