کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Human teeth

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

teeth, tooth, dentition, permanent tooth, deciduous tooth, incisor, canine, molar, premolar, crown, pulp chamber, tooth neck, enamel, dentine, gum, tooth root, cement layer, diphyodont dentition, tooth type, human, biology

موارد مربوط

ساختمان دندان های پستانداران

ساختمان دندان های گونه های مختلف پستانداران منعکس کننده عادات تغذیه ای آنهاست.

مسواک زدن

مسواک زدن دقیق بخش مهمی از بهداشت دهان و دندان است.

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند.

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند.

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است.

حفره دهان، حلق و مری

بخش اول دستگاه گوارش شامل حفره دهان، حلق و مری است.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد.

آناتومی روده بزرگ

روده بزرگ آخرین بخش دستگاه گوارش ماست.

Added to your cart.