کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

How do geckos' feet adhere to smooth surfaces?

How do geckos' feet adhere to smooth surfaces?

Geckos can walk on walls or even ceilings. The 3D scene explains this ability.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

gecko, terrarium, Van der Waals, adhesion, secondary bonding, keratin scale, animal, vertebrates, reptile, insectivore, nectarivore, biology

موارد مربوط

آفتاب پرست محجبه

آفتاب پرست ها خزندگان با توانایی تغییر رنگ خود هستند۔

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

European pond turtle

The animation shows the anatomy of turtles.

Grass snake

A type of snake with a characteristic spot on its neck.

تیرانوسورس رکس (مارمولک ستمگر)

گوشت خواران بزرگ، تقریبا یکی از بهترین شناخته شده ها از دایناسورها۔

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

Edible frog

This animation demonstrates the anatomy of amphibians through the example of a common species of frogs.

آپاتوسور

دایناسور گیاهخوار با گردن بلند و دارای بدن قوی۔

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند۔

ساختار مولکول های نیتروژن

این انیمیشن ساختار مولکول های نیتروژن، با یک پیوند سیگما و دو پیوند پای را نشان می دهد که اتم ها کنار هم نگه می دارند۔

Added to your cart.