کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Hotspots

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

hotspot, volcano, tectonic plate, plate tectonics, oceanic crust, magma, Hawaiian Islands, lithosphere, nature, geography

موارد مربوط

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

آتشفشان هاي چینه‌ای از لایه هایی از خاکستر آتشفشانی، آوار و گدازه تشکیل شده است۔

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند۔

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

Moai (Easter Island, 16th century)

This Pacific island is famous for its unique monolithic human figures.

Added to your cart.