کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Heart attack

Heart attack

The cause of a heart attack is the blockage of a coronary artery. It is one the most common causes of death.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

infarction, heart attack, disease, healing, emergency treatment, necrosis, blood clot, heart catheterisation, vasoconstriction, cardiac muscle, symptom, treatment, coronary artery, blood vessels, lifestyle, cure, chest pain, stent, human, biology

موارد مربوط

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند. نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

آناتومی قلب

این صحنه موقعیت، آناتومی و عملکرد اندام مرکزی سیستم گردش خون انسان را نشان می دهد.

Adrenaline (advanced)

Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone produced in our body in stressful situations and plays an important role in the fight-or-flight response.

Appendicitis

The inflammation of the vermiform appendix, which is connected to the cecum, requires immediate surgical intervention. The animation shows the cause and...

Deep vein thrombosis and pulmonary embolism

A blood clot that forms in the deep veins of the lower limbs can cause a fatal pulmonary embolism if they enter the lungs.

Effects of smoking on the lungs

Smoking severely damages the respiratory system, it may cause COPD or lung cancer.

Middle ear infection, otitis media

This animation shows the symptoms and treatment of secretory otitis media.

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است.

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است.

Added to your cart.