کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

رياضى

کلیدواژه‌ها

cuboid, square prism, cube, grouping of cuboids, set, grouping, mathematics

موارد مربوط

تاس

تاس عادی ممکن است برای حل تمرینات آماری و احتمالی استفاده شود.

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود.

محیط، مساحت، سطح و حجم

این انیمیشن فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل ها و همچنین مساحت و حجم احجام هندسی را نمایش می دهد.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the best known of which is the cube.

Added to your cart.