کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

glacier, glacial stream, glacial ice, ice tongue, snout, snowline, ice, snow, moraine, valley, firn, meltwater, water, warming, melting, nature, geography

موارد مربوط

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

یخچال طبیعی (پایه)

یخچال طبیعی یک یخ بزرگ است که از برف تشکیل می شود و در حرکت آهسته، و مداوم است.

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند.

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند.

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

چين خوردگي (پيشرفته)

نیروهای فشاری جانبی باعث می شوند که سنگها چین خورده شوند. اینگونه کوه های چين خورده شکل می گیرد.

Added to your cart.