کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Geometric transformations – reflection

Geometric transformations – reflection

This animation demonstrates geometric reflection, a type of geometric transformation both in plane and space.

رياضى

کلیدواژه‌ها

reflection across an axis, geometric transformation, translation, rotation around a point, rotation around a line, geometry, mathematics

موارد مربوط

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

تغییرات هندسی - چرخش

این انیمیشن چرخش هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

تغییرات هندسی - انتقال

این انیمیشن انتقال هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

Angle of inclination of lines and planes

This animation demonstrates the angle of inclination of lines and planes in various positions.

Relative position of lines and planes

This animation demonstrates the relative position of lines and planes.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند۔

Added to your cart.