کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Ferrous metallurgy (intermediate)

Ferrous metallurgy (intermediate)

Raw iron is produced from iron ore in iron smelters.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

iron production, iron industry, iron smelting, heavy industry, steel production, iron smelter, iron ore, pig iron, limestone, coke, slag, coal, iron ore mining, electric current, coal mine, power station, machine manufacturing, mine, rolling mill, industry, geography

موارد مربوط

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم فرآیندی است که در آن آلومینیوم از آلومینای از طریق الکترولیز استخراج می گردد.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Ferrous metallurgy (basic)

Raw iron is produced from iron ore in iron smelters.

Medieval smithy

The work of smiths – one of the first professions in history – became even more important in the Middle Ages.

Oil refinery

The products of oil refining include diesel oil, petrol and lubricants.

Gold mining (19th century)

The California Gold Rush started in 1848, near San Francisco.

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

شبکه مکعبی مرکز پر

ساختار کریستالی بسته بندی شده با کمترین فشردگی.

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند.

فلزها

اتم های فلزی ساختار شبکه ای منظم را تشکیل می دهند.

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

Added to your cart.