کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Female reproductive system (intermediate)

Female reproductive system (intermediate)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

reproductive organ, reproduction, genitals, female reproductive organ, menstrual cycle, secondary sex characteristic, ovulation, menstruation, vagina, womb, ovary, Fallopian tube, mons pubis, clitoris, labia, vaginal opening, dam, endometrium, cervical os, cervix, breast, pubic hair, vulva, offspring, procreation, human, biology

موارد مربوط

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند.

Male reproductive system

The reproductive system consists of organs which work together for the purpose of reproduction.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

سیر تکاملی قبل از تولد

این انیمیشن نشان دهنده سیر تکاملی رویان و جنین انسان است.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

The urinary system

The urinary system serves for the removal of harmful and useless materials from the body.

Thyroid gland

An important endocrine gland producing hormones that affect metabolism and the calcium balance of the body.

Female reproductive system (basic)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Added to your cart.