کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Euglena viridis

یوکاریوت های تک سلولی که در آب های تازه زندگی می کنند، قادر به تغذیه اتوتروفی و هتروتروفی هستند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

Euglena viridis, unicellular, mixotrophic, chloroplast, cytostome, flagellum, contractile vacuole, eyespot, unicellular eukaryotes, digestive vacuole, Euglenozoa, photosynthesis, animal, biology

موارد مربوط

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy, thus plays a vital role in photosynthesis.

Jellyfish

Jellyfish are free-swimming marine animals, a species of Cnidaria, the most ancient group of Eumetazoans.

Viruses

Viruses consist of protein and DNA or RNA; they reprogram infected cells to produce more viruses.

Added to your cart.