کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Enzymes

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

enzyme, enzyme protein, active site, substrate, product, inhibition, activation, allosteric inhibition site, allosteric activation site, coenzyme, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl coenzyme A, ATP, catalyst, biochemistry, biology

موارد مربوط

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد.

آناتومی روده کوچک

طولانی ترین قسمت دستگاه گوارش، جایی که بیشتر هضم و جذب در آن صورت می گیرد.

ساختار ثانویه پروتئین ها

زنجیره های پلیپپتیدی از اسیدهای آمینه تشکیل شده و می توانند در فرم مارپیچ آلفا یا صفحه بتا ظاهر شوند.

هموگلوبین

پروتئین حامل اکسیژن در گلبول های قرمز خون ما.

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند.

کوآنزیم A

کوآنزیم حامل آسیل که در هر دو فرآیند آنابولیک و کاتابولیک شرکت می کند.

ADP ، ATP

ATP منبع اصلی انرژی سلول ها است.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ is a coenzyme that plays an important role mainly in catabolic processes, while NADP is important in anabolic processes as hydrogen carriers.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

فرایندهای انتقال

این انیمیشن فرآیندهای انتقال فعال و غیرفعال از طریق غشای سلولی را توضیح می دهد

Added to your cart.