کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

English battleship (18th century)

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

battleship, British warship, galleon, HMS Victory, Admiral Lord Nelson, watercraft, sailboat, navy, Battle of Trafalgar, England, war, warfare, sea, history, modern history

موارد مربوط

کشتی های بادبانی

کشتی های دو دکله، که اولین بار در قرن هفدهم در هلند ساخته شدند، عمدتا به عنوان کشتی های تجاری بکارگرفته می شدند.

جنگ های ناپلئونی

ناپلئون اول، کسی که خودش تاج امپراتوری را بر سر گذاشت، یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی تاریخ بود.

Battle of Trafalgar (1805)

The British Royal Fleet led by Admiral Lord Nelson defeated the combined Franco-Spanish fleet in the naval battle during the Napoleonic Wars.

بايرم (کشتی جنگی پارويي باستان)

بايرم نوعی کشتی جنگی باستانی است که دارای یک بخش برجسته رو به جلوي كشتي و دو عرشه پارويي است که ارتش هاي بسياري از آن استفاده كرده اند.

Added to your cart.