کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Endocrine system

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

endocrine gland, hormone, endocrine system, endocrine, pituitary gland, parathyroid glands, thyroid gland, pancreas, adrenal gland, ovary, testicle, regulation, oxytocin, vasopressin, thyroxine, calcitonin, parathormone, insulin, oestrogen, progesterone, testosterone, glucocorticoid, aldosterone, adrenaline, noradrenaline, glucagon, gland, ACTH, human, biology

موارد مربوط

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند.

Female reproductive system (basic)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Female reproductive system (intermediate)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Male reproductive system

The reproductive system consists of organs which work together for the purpose of reproduction.

Thyroid gland

An important endocrine gland producing hormones that affect metabolism and the calcium balance of the body.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

سیستم لنفاوی

رگ های لنفاوی لنف را به رگ های خونی منتقل می کنند، در حالی که گره های لنفاوی جزء اساسی سیستم ایمنی بدن هستند.

غدد متصل به اثنی عشر

لوزالمعده و کبد شیره های گوارشی را به داخل اثنی عشر خالی می کنند.

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است.

Adrenaline (advanced)

Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone produced in our body in stressful situations and plays an important role in the fight-or-flight response.

Appendicitis

The inflammation of the vermiform appendix, which is connected to the cecum, requires immediate surgical intervention. The animation shows the cause and...

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

The adrenal glands

The adrenal glands are responsible for maintaining homeostasis and producing a rapid response in stressful situations.

The urinary system

The urinary system serves for the removal of harmful and useless materials from the body.

Added to your cart.