کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Effects of smoking on the lungs

Effects of smoking on the lungs

Smoking severely damages the respiratory system, it may cause COPD or lung cancer.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

smoking, tar deposit, emphysema, COPD, lung cancer, tumour, lung tumour, bronchitis, cancer, shortness of breath, respiratory surface, carcinogenic substances, lung, respiratory system, airway, pharynx, larynx, trachea, main bronchus, bronchus, alveolar sac, oxygen mask, cigarette, human, biology

موارد مربوط

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند۔

Respiratory system

The respiratory system is responsible for the intake of oxygen and the release of carbon dioxide.

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است۔

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند۔

مونوکسید کربن ( CO ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بسیار سمی در غلظت بالا برای انسان و حیوانات۔

دی اکسید کربن ( CO₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ، بی بو، سنگین تر از هوا۔ ضروری برای فتوسنتز گیاهان۔

مونوکسید کربن ( CO ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بسیار سمی در غلظت بالا برای انسان و حیوانات۔

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

Deep vein thrombosis and pulmonary embolism

A blood clot that forms in the deep veins of the lower limbs can cause a fatal pulmonary embolism if they enter the lungs.

Heart attack

The cause of a heart attack is the blockage of a coronary artery. It is one the most common causes of death.

How do fish breathe?

Blood vessels in fishes' gills absorb oxygen and release carbon dioxide.

Added to your cart.