کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Eastern grey kangaroo

One of the largest marsupials.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

kangaroo, marsupial, Australia, pouch, skeleton, life cycle, vertebrates, wild animal, herbivore, animal, mammals, biology

موارد مربوط

The life cycle of vertebrates

The life cycle of vertebrates starts with the production of the reproductive cells of an individual and ends with the production of the reproductive cells...

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

ایکتیوستگا

یک دوزیست ماقبل تاریخ و نماینده اولیه چهاراندامان، که ۳۶۰ میلیون سال پیش منقرض شد.

تیکتالیک

یک شکل انتقالی بین ماهی و چهاراندامان یا مهره داران چهار پا است.

Added to your cart.