کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Dodo

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

dodo, extinct, fossil, Mauritius, subtropics, flightless, bird egg, feather, beak, bird, animal, vertebrates, biology

موارد مربوط

تیرانوسورس رکس (مارمولک ستمگر)

گوشت خواران بزرگ، تقریبا یکی از بهترین شناخته شده ها از دایناسورها۔

بی دندان پرنده

یک خزنده بالدار ماقبل تاریخ، شبیه پرندگان۔ گرچه، هیچ ارتباط مستقیمی بین آن ها وجود ندارد۔

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

Common kingfisher

The characteristic colours of the common kingfisher aid the bird in catching its prey.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Giant panda

Let's learn about the bear species that became the symbol of species conservation.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Types of feathers

The animation demonstrates the most important types of feathers and their fine structure.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Added to your cart.