کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Division of space by three intersecting planes in several different arrangements.

رياضى

کلیدواژه‌ها

intersecting planes, space, plane, coordinate quadrant, parallel, mathematics

موارد مربوط

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند۔

طراحی مبلمان آشپزخانه - سیستم مختصات مکانی

تمرین استفاده از سیستم مختصات مکانی با کمک مدل آشپزخانه طراحی شده توسط رایانه۔

تغییرات هندسی - انتقال

این انیمیشن انتقال هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

Angle of inclination of lines and planes

This animation demonstrates the angle of inclination of lines and planes in various positions.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Relative position of lines and planes

This animation demonstrates the relative position of lines and planes.

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

بازی شکل ها

نماها و شبکه هایی از اشکال سه بعدی را پیدا کنید۔

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Added to your cart.