کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

The fortress-like palace was built by Roman Emperor Diocletian on the coast near his home town.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Diocletian, palace, Ancient Rome, Római Birodalom, Croatia, Mediterranean, Rome, Dalmatia, Dinaric Alps, emperor, imperial period, fortress, province, history, antiquity, Mediterranean Sea, architecture, culture, church, port, gate, mausoleum, Adriatic Sea

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد۔

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

خانه رومی قدیمی

خانه های شهروندان ثروتمند روم باستان بزرگ و دارای چندین اتاق با نقشه های متنوع بود۔

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Baths of Caracalla (Rome, 3rd century)

The magnificent bath complex of the Roman Emperor was built in the 3rd century AD.

Circus Maximus (Rome)

The ancient Roman arena became well-known for the chariot races held here.

Colosseum (Rome, 1st century)

The most famous and most magnificent amphitheatre of Rome was built in the 1st century.

Knossos Palace (2nd millenium BC)

The largest bronze-age building complex of ancient Crete was probably the centre of Minoan civilisation.

Pantheon (Rome, 2nd century)

The ´Temple of all gods´ was built during the reign of the Roman Emperor Hadrian.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

Theatre of Pompey (Rome, 1st c. BC)

The building commissioned by Pompey the Great was the first permanent theatre in Ancient Rome.

بايرم (کشتی جنگی پارويي باستان)

بايرم نوعی کشتی جنگی باستانی است که دارای یک بخش برجسته رو به جلوي كشتي و دو عرشه پارويي است که ارتش هاي بسياري از آن استفاده كرده اند۔

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

مزدوران ارتش روم باستان به خوبی آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سلاح ها بودند۔

طاق تیتوس - روم، قرن اول

طاق پیروزی برای بزرگداشت پیروزی امپراتور تیتوس در محاصره اورشلیم در ورودی فروم رم ساخته شده است۔

Ancient Roman senator with his wife

Senators, being members of the highest social class of ancient Rome, wore togas with purple edges.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Added to your cart.