کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Cube sections (exercise)

Cube sections (exercise)

Examining solids formed by the intersection of a cube and a plane.

رياضى

کلیدواژه‌ها

cube, Euler's Theorem, section, polyhedron, solids, vertex, edge, face, 3D, mathematics

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

تمرین شبکه مکعب

همه شبکه های دارای 6 مربع یکسان تمی توانند مکعب ایجاد کنند۔

Colouring a cube

Colouring the vertices, edges and faces of a given cube according to the criteria specified in the exercise.

Cube (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cube can be identified by its vertices.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

توابع مهم

نمایش جذابی از عبارات جبری۔

تاس

تاس عادی ممکن است برای حل تمرینات آماری و احتمالی استفاده شود۔

تمرین شبکه مکعب مستطیل

این انیمیشن شبکه های مختلف یک مکعب را نشان می دهد و شامل یک بازی است۔

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Cuboid (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cuboid can be identified by its vertices.

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

توهم نوری

اطلاعات جمع آوری شده توسط چشم، توسط مغز اشتباه تفسیر می شود۔

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود۔

Added to your cart.