کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Continental drift on a geological timescale

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

history of the Earth, positions of the continents, continental drift, Panthalassa, Pangea, Laurasia, Gondwana, geologic epoch, Kambrium, Silurian, Devonian period, Carboniferous, Perm, volcanic activity, evolution, continent, Earth, lithosphere, magma, physical geography, geography

موارد مربوط

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد.

کره زمین

کره زمین در نماهای مختلف سه بعدی.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد.

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است.

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند.

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

گیاهان و جانوران کربنیفر

این انیمیشن برخی حیوانات و گیاهان را نشان می دهد که بین دوره های دوونین و پرمین ( ۲۹۹–۳۵۸ میلیون سال پیش ) زندگی می کردند.

یخچال طبیعی (پایه)

یخچال طبیعی یک یخ بزرگ است که از برف تشکیل می شود و در حرکت آهسته، و مداوم است.

چین خوردگی (ابتدایی)

نیروهای متراکم جانبی باعث می شود که سنگها چین خورده شوند. به این صورت کوه های چین خورده شکل می گیرد.

ایکتیوستگا

یک دوزیست ماقبل تاریخ و نماینده اولیه چهاراندامان، که ۳۶۰ میلیون سال پیش منقرض شد.

تیکتالیک

یک شکل انتقالی بین ماهی و چهاراندامان یا مهره داران چهار پا است.

آپاتوسور

دایناسور گیاهخوار با گردن بلند و دارای بدن قوی.

بی دندان پرنده

یک خزنده بالدار ماقبل تاریخ، شبیه پرندگان. گرچه، هیچ ارتباط مستقیمی بین آن ها وجود ندارد.

تیرانوسورس رکس (مارمولک ستمگر)

گوشت خواران بزرگ، تقریبا یکی از بهترین شناخته شده ها از دایناسورها.

تریلوبیت ها

اجداد عنکبوتیان و سخت پوستان متعلق به کلاس تریلوبیت.

گسل (پایه)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی یشکنند، که به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند.

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Quetzalcoatlus, a giant pterosaur

Quetzalcoatlus was one of the largest known flying animals of all time.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Ammonites

An extinct group of Cephalopoda, with solid external skeletons. They are excellent index fossils.

Added to your cart.