کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Constructing shapes (3D)

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

رياضى

کلیدواژه‌ها

shape, puzzle game, view, body, stereopsis, solid geometry, mathematics

موارد مربوط

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

تمرین شبکه مکعب

همه شبکه های دارای 6 مربع یکسان تمی توانند مکعب ایجاد کنند.

تمرین شبکه مکعب مستطیل

این انیمیشن شبکه های مختلف یک مکعب را نشان می دهد و شامل یک بازی است.

وجه های مکعب - تمرین

لبه ها ، قطر ها و وجه های یک مکعب را می توان از روی رئوس آن تشخیص داد.

Colouring a cube

Colouring the vertices, edges and faces of a given cube according to the criteria specified in the exercise.

Cube (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cube can be identified by its vertices.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

کتاب رنگ آمیزی

این انیمیشن خلاق شامل چندین شیء سه بعدی برای رنگ آمیزی است.

بازی شکل ها

نماها و شبکه هایی از اشکال سه بعدی را پیدا کنید.

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

توهم نوری

اطلاعات جمع آوری شده توسط چشم، توسط مغز اشتباه تفسیر می شود.

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود.

Added to your cart.