کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Conic sections

The conic section is a plane curve that is created when a right circular cone is intersected by a plane.

رياضى

کلیدواژه‌ها

conic section, circle, ellipse, parabola, hyperbola, cone, intersecting plane, generatrix, double cone, mathematics

موارد مربوط

محیط، مساحت، سطح و حجم

این انیمیشن فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل ها و همچنین مساحت و حجم احجام هندسی را نمایش می دهد.

Added to your cart.