کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Common earthworm

The anatomy of annelids is demonstrated through the example of the common earthworm.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

earthworm, Ringed worm, , segments, rings, worm, hermaphrodite, saddle, dermomuscular tube, setae, soil-dwelling, detritivore, humus formation, cocoon, peristaltic locomotion, animal, biology

موارد مربوط

مقایسه قارچ های خوراکی و سمی

برخی قارچ ها سمی هستند و در هنگام مصرف می توانند برای انسان کشنده باشند، در حالی که برخی دیگر خوراکی هستند و به طور گسترده در آشپزی استفاده می شوند.

عنکبوت باغی اروپایی

این انیمیشن آناتومی عنکبوت ها را به واسطه نمونه یک گونه متعارف اروپایی نشان می دهد.

European badger

The European badger is an omnivorous, nocturnal animal. Badger colonies live in large burrow systems, called setts.

Large white butterfly

The large white butterfly is a common species of butterflies, through which we demonstrate the anatomy of butterflies.

Jellyfish

Jellyfish are free-swimming marine animals, a species of Cnidaria, the most ancient group of Eumetazoans.

Added to your cart.