کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Colosseum (Rome, 1st century)

Colosseum (Rome, 1st century)

The most famous and most magnificent amphitheatre of Rome was built in the 1st century.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Colosseum, amphitheatre, Rome, Római Birodalom, animal fight, gladiator fight, arena, circus games, gladiator, building, edifice, Vespasian, Titus, Domitian, Nero, arch, entertainment, elliptic floor plan, auditorium, Flavian Amphitheatre, antiquity, persecution of Christians, emperor, imperial period, history

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Roman gladiators (2nd century)

Gladiators were combatants who entertained audiences in fights against each other or wild animals in ancient Roman arenas.

Circus Maximus (Rome)

The ancient Roman arena became well-known for the chariot races held here.

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد۔

کارگاه لئوناردو داوینچی - فلورانس، قرن ۱۶

ازکارگاه همه چیزدان رنسانسی و تاثیرگذارترین اختراعات و آثار هنری اش دیدن فرمایید۔

توپوگرافی تاریخی - نقاط دیدنی تاریخی

علائم تاریخی را در یک نقشه خالی پیدا کنید

طاق تیتوس - روم، قرن اول

طاق پیروزی برای بزرگداشت پیروزی امپراتور تیتوس در محاصره اورشلیم در ورودی فروم رم ساخته شده است۔

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Ancient Roman senator with his wife

Senators, being members of the highest social class of ancient Rome, wore togas with purple edges.

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

Ara Pacis Augustae (Rome, 1st century BC)

The Altar of Peace, commissioned during the reign of Augustus, was one of the most important works of ancient Roman art.

Baths of Caracalla (Rome, 3rd century)

The magnificent bath complex of the Roman Emperor was built in the 3rd century AD.

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

The fortress-like palace was built by Roman Emperor Diocletian on the coast near his home town.

Late Roman soldier (4th century)

The prosperity of the eastern part of the Roman Empire started in the early 4th century, during the reign of Emperor Constantine.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

Pantheon (Rome, 2nd century)

The ´Temple of all gods´ was built during the reign of the Roman Emperor Hadrian.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the theatre-building codes of Antiquity was inaugurated in 1585.

Theatre of Pompey (Rome, 1st c. BC)

The building commissioned by Pompey the Great was the first permanent theatre in Ancient Rome.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

خانه رومی قدیمی

خانه های شهروندان ثروتمند روم باستان بزرگ و دارای چندین اتاق با نقشه های متنوع بود۔

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

مزدوران ارتش روم باستان به خوبی آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سلاح ها بودند۔

Added to your cart.